Dostępne miasta:
OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr hab. Halina Sobocka – Szczapa, prof. SAN  

Halina Sobocka - Szczapa – doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ekonomii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Do 2014 r. była pracownikiem łódzkiego oddziału Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Prowadzi prace badawcze w zakresie rynku pracy, jak również od wielu lat zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, a szerzej – humanistycznym podejściem do zarządzania. W szczególności przedmiotem zainteresowania badawczego są: problemy aktywizacji zawodowej, wykluczenia cyfrowego, mobilności zasobów pracy, wartości kapitału ludzkiego i intelektualnego, zarządzanie wiedzą w kontekście kształcenia ustawicznego, zarządzanie wiekiem, kultura organizacyjna, a także nietypowe formy zatrudnienia i działanie ekonomii społecznej w Polsce. Wskazane obszary badawcze dotyczą także analiz w sektorze administracji publicznej. Opracowuje również ekspertyzy ze wskazanych powyżej zakresów. Przedmiotem zainteresowania są ponadto zjawiska, związane z uczestnictwem Polski w strukturach unijnych i problemy globalizacji. Posiada w tych dziedzinach liczne publikacje (około 200), w tym monografie i artykuły oraz redakcje naukowe raportów z badań. Zajęcia dydaktyczne, w tym wykłady kursowe z mikro- i makroekonomii oraz wykłady specjalizacyjne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi prowadzi w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie pod jej kierunkiem powstają także prace licencjackie i magisterskie.

OPIS I CELE KIERUNKU

Studia podyplomowe z zakresu coachingu przybliżają problematykę jego wykorzystania w firmach, wiążąc ją z funkcjonowaniem nowoczesnego przedsiębiorstwa. Znajomość tego zagadnienia może wpłynąć na podwyższenie skuteczności działań w zakresie kształtowania zespołu pracowniczego odpowiadającego zadaniom realizowanym przez przedsiębiorstwo, a tym samym przyczyniać się do podwyższania konkurencyjności podmiotów w zmieniających się szybko warunkach działania gospodarki.
Coaching, a przede wszystkim jobcoaching pozwala na wymianę doświadczeń, jak również zwiększanie zakresu współpracy, sprzyjając kształtowaniu kapitału intelektualnego, adekwatnego do zadań, realizowanych w procesach gospodarowania.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami są absolwenci studiów o profilu, zarówno ekonomicznym, jak i technicznym, a także pracownicy, którzy zajmują się organizacją procesów funkcjonowania organizacji. Słuchaczami mogą być również właściciele przedsiębiorstw, zwłaszcza mikropodmiotów i małych firm, którzy w praktyce mają do czynienia z problematyką kształtowania wysoko kwalifikowanych zespołów pracowniczych.

Absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił zastosować metodę coachingu w procesach funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw, przy uwzględnieniu  zmieniających się warunków otoczenia przedsiębiorstwa.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Doradztwo zawodowe i edukacyjno-zawodowe

Coaching w zarządzaniu i biznesie

Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Administracja rządowa i samorządowa

Studia podyplomowe dla kandydatów do rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa