Dostępne miasta:
OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Monika Bogucka
Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, budżetowego, prawa finansów lokalnych, ekspertyz i projektów wniosków kierowanych przez jednostki samorządu terytorialnego do Trybunału Konstytucyjnego.
Zainteresowania naukowe:
- ogólne prawo podatkowe,
- wymiar i pobór podatków dochodowych,
- procedury podatkowe,
- konstytucyjne zasady organizacji finansów lokalnych,
- system dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- prawo budżetowe samorządu terytorialnego,
- podatki lokalne.

OPIS I CELE KIERUNKU

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i jakości kadr administracji publicznej. Zapoznanie słuchaczy z problematyką administracji rządowej i samorządowej, aktualnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej zwiększy ich rolę i przygotowanie zawodowe. Pozwoli na rozwiązanie kwestii kontrowersyjnych oraz mających znaczenie praktyczne.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności pracujący lub pragnący podjąć pracę w administracji rządowej lub samorządowej.

Absolwenci zgłębią zagadnienia prawa z zakresu administracji rządowej i samorządowej, co  pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie w sferze publicznej, podejmowanie strategicznych decyzji oraz wdrażanie zasady funkcjonowania administracji publicznej w życie samorządów i organizacji publicznych.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Doradztwo zawodowe i edukacyjno-zawodowe

Coaching w zarządzaniu i biznesie

Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Administracja rządowa i samorządowa

Studia podyplomowe dla kandydatów do rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa